Polityka prywatności
Serwisu MINI-GIO

§ 1

 1. InnoGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostródzkiej nr 74H, 03-289 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000745608, nr NIP: 5252760351, kapitał zakładowy 5 650,00 zł (dalej: „Administrator”) – wprowadza niniejszą „Politykę prywatności”, zwaną dalej „Polityką”.
 2. Administratorem danych osobowych jest InnoGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W odniesieniu do wszystkich spraw dotyczących ochrony danych osobowych, kontakt jest możliwy na adres wskazany w pkt 1 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: innogio@innogio.com lub telefonicznie pod numerem: +48 508 311 775.

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego serwis internetowy znajdujący się pod adresem: www.mini-gio.pl oraz jego podstrony, zwany dalej łącznie: „Serwisem”.

§ 3

Wszelkie dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”).

§ 4

Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych z wykorzystaniem Serwisu danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5

Administrator informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące, na podstawie umowy z Administratorem, usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe oraz kurierskie i pocztowe oraz w zakresie hostingu danych i marketingu. Ponadto, dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione przez Administratora instytucjom, podmiotom i organom (w szczególności organom administracji publicznej) upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6

Użytkownikom Serwisu przysługuje:

 1. Prawo dostępu do treści danych osobowych, stosownie do art. 15 RODO. Na żądanie Użytkownika Administrator dostarczy również Użytkownikowi kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. Prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, stosownie do art. 16 RODO;
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”, stosownie do art. 17 RODO;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 18 RODO;
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych, stosownie do art. 20 RODO. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. art. 21 RODO;
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że naruszona została ochrona danych osobowych lub uznania Użytkownika, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przedmiotowej zgody przed jej wskazanym cofnięciem.

§ 7

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie Serwisu w celu odpowiednio:
  1. weryfikacji uprawnień oraz zapewnienia dostępu do treści zawartych w Serwisie, w tym do konta Użytkownika, jego założenia i utrzymania funkcjonalności tego konta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest utrzymanie techniczne kont Użytkowników i zapewnienie dostępu do nich tylko dla osób uprawnionych.
  2. marketingowym, analitycznym i statystycznym, w tym poprzez analizę sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz informacji i materiałów tam publikowanych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu i ulepszanie swoich usług;
  3. organizacji i przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia przez Administratora poszczególnych konkursów realizowanych w Serwisie, w tym zapewnienia możliwości wzięcia udziału Użytkownika w poszczególnym konkursie, oceny zrealizowanych zadań konkursowych i uzyskanych punktów konkursowych, wskazania zwycięzców oraz przekazania nagród – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest wypełnienie obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia publicznego na zasadach wskazanych w poszczególnym konkursie;
  4. rozpatrzenia reklamacji w poszczególnym konkursie oraz dotyczących działania Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jako niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z poszczególnym konkursem lub działaniem Serwisu stosownie do wymogów obowiązujących przepisów prawa;
  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z poszczególnym konkursem lub działaniem Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami.
  6. zapewnienia udziału Użytkownika w poszczególnym konkursie z wykorzystaniem założonego przez niego konta w Serwisie oraz przyjęcia i oceny jego zgłoszenia konkursowego – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 4 pkt 11) RODO – na podstawie dobrowolnej i świadomej zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, w tym wyrażonej poprzez jego wyraźne działanie potwierdzające, polegające na realizacji przez Użytkownika zadania konkursowego poszczególnym konkursie w Serwisie;
  7. przedstawiania i przesyłania Użytkownikom informacji handlowych lub informacji marketingowych na temat produktów lub usług oferowanych przez Administratora lub współpracujące z Administratorem podmioty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W Serwisie i w ramach poszczególnego konkursu, przetwarzane mogą być następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Nazwę użytkownika lub „nick” (pseudonim);
   a także, w przypadku osób Użytkowników, będących osobami fizycznymi niepełnoletnimi lub nieposiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnych:
  3. Dane rodzica/uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (mającego status Użytkownika na gruncie niniejszej Polityki i odpowiednie prawa z tego wynikające) obejmujące jego: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, który podaje wymagane dane oraz wyraża stosowne zgody w zakresie w jakim niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynność prawnych osoba nie może tego zrobić;
  4. adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na jaki ma być przekazana nagroda dla zwycięskiego Użytkownika (w ramach danego Konkursu), a także – w przypadku jeśli została złożona reklamacja lub przesłana korespondencja/zapytanie w formie pisemnej – odpowiedź na tę reklamację lub przesłaną korespondencję/zapytanie;
  5. telefon kontaktowy na potrzebę poinformowania o wygranej lub organizacji przekazania u nagrody do zwycięskiego Użytkownika (w ramach danego Konkursu) lub odpowiedzi na przesłane przez niego zapytanie za pośrednictwem telefonu, a także
  6. w przypadku przesłania korespondencji/zapytania lub reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail, z którego została wysłana ta korespondencja/zapytanie lub reklamacja Użytkownika.

  Zasady, zakres i podstawy przetwarzania danych osobowych, które określone zostały w „Regulaminie Konkursu MINI-GIO” i w „Regulaminie Konkursu Specjalnego”, odpowiednio uszczegóławiają lub uzupełniają postanowienia tej Polityki i mają odpowiednio zastosowanie w przypadku udziału Użytkownika w danym konkursie.

 3. Wobec Użytkowników mogą być podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie, w szczególności w oparciu o liczbę uzyskanych punktów konkursowych i zarejestrowanych na koncie Użytkownika w Serwisie.
 4. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest w pełni dobrowolne przy czym niezbędne do korzystania z samego Serwisu lub wzięcia udziału w poszczególnym konkursie w Serwisie. Brak podania danych osobowych i brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie powoduje brak możliwości odpowiednio korzystania z konta w Serwisie lub wzięcia udziału w poszczególnym konkursie oraz jest niezbędne do przesłania lub przekazania nagrody.
 5. Przetwarzanie w Serwisie danych osobowych osoby fizycznej niepełnoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych odbywa się z uwzględnieniem regulacji art. 8 RODO, to jest – w zakresie w jakim to jest wymagane – zgodę na to przetwarzanie wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad ww. osobą (jej rodzic/uprawniony przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).

§ 8

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w trakcie posiadania przez nich kont w Serwisie oraz odpowiednio w trakcie trwania poszczególnego konkursu oraz w zakresie realizacji przekazania nagród zwycięskim Użytkownikom, a także rozpatrzenia zgłaszanych reklamacji lub odpowiedzi na przekazaną korespondencję/zapytanie. Odpowiednio po upływnie wskazanego powyżej okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, te dane osobowe będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, w tym wyrażona poprzez jego wyraźne działanie potwierdzające, dane te będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody przez tego Użytkownika, przy czym nie dłużej niż w okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Administratora oświadczenia o jej cofnięciu. Użytkownik ma prawo do cofnięcia ww. zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 9

 1. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

§ 10

Użytkownik ma możliwość
skontaktowania się z Administratorem z wykorzystaniem nazwy użytkownika lub „nicku” (pseudonimu). Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

§ 11

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Serwisie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Serwisu odwiedzał,
  2. obsługi liczników odwiedzin,
  3. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Serwisu.

§ 12

 1. Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Użytkownikom wskazuje się także, że pliki cookies mogą być usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 13

Użytkowników informuje się, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 14

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Serwisowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na jej serwerach.
 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: innogio@innogio.com
 2. Polityka znajduje się na stronie www.mini-gio.pl i obowiązuje od dnia 27 października 2020 r.
 3. Administrator zastrzega sobie jednostronnie prawo nanoszenia zmian w niniejszej Polityce w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Użytkowników Serwisu i ich praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji RODO. Wszelkie zmiany Polityki są skuteczne od momentu poinformowania o nich Użytkowników. Wszelkie informacje o zmianach wprowadzonych przez Administratora do Polityki będą umieszczone w Serwisie. Takie umieszczenie informacji przez Administratora jest tratowane, jako skuteczne powiadomienie Użytkowników o zmianach.