Serwis MINI-GIO
zasady i warunki działania

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Pod adresem: www.mini-gio.pl oraz jego poszczególnymi podstronami, znajduje się serwis internetowy, zwany dalej łącznie: „Serwisem”.
 2. Serwis jest prowadzony przez InnoGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostródzkiej nr 74H, 03-289 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000745608, nr NIP: 5252760351, kapitał zakładowy 5 650,00 zł (dalej: „Administrator”). InnoGIO sp. z o.o. jest również administratorem danych osobowych osób/internautów korzystających z Serwisu (dalej: „Użytkownicy”), przetwarzającym je na zasadach wskazanych w „Polityce prywatności”, zamieszczonej w Serwisie w stopce na stronie głównej oraz dostępnej w siedzibie Administratora wskazanej w zdaniu poprzedzającym.
 3. Serwis jest prowadzony w celu promocji firmy InnoGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz dystrybuowanych przez nią produktów oraz prezentowania treści z tym związanych i treści o charakterze informacyjnym lub edukacyjnym, a także w celu umożliwienia udziału Użytkownika w organizowanych przez Administratora, poszczególnych edycjach „Konkursu MINI-GIO” lub „Konkursie specjalnym” na zasadach wskazanych w dedykowanych im regulaminach, dostępnych w Serwisie w stopce na stronie głównej oraz dostępnych w siedzibie Administratora wskazanej w ust. 2 tego paragrafu.

§ 2. Regulacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Serwis jest prowadzony w oparciu o regulacje prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z zasadami i warunkami jego działania, wskazanymi w tym dokumencie, a także z „Polityką prywatności” zamieszoną w Serwisie w stopce na stronie głównej oraz – w związku z uczestnictwem w organizowanym konkursie – odpowiednio z dedykowanym mu regulaminem „Konkursu MINI-GIO” lub „Konkursu specjalnego” zamieszczonym w Serwisie. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania postanowień dokumentów wskazanych w zdaniu poprzedzającym, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich nieznajomość przez Użytkownika.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest rozumiane jako akceptacja niniejszych zasad i warunków wskazanych w tym dokumencie oraz w „Polityce prywatności”, zamieszczonej w Serwisie w stopce na stronie głównej z zastrzeżeniem zdania następnego. Jednocześnie do założenia i korzystania z konta Użytkownika w Serwisie oraz do zapewnienia udziału w „Konkursie MINI-GIO” lub w „Konkursie specjalnym” wymagane jest podanie danych oraz wyrażenie odpowiednich zgód przez Użytkownika, w tym dotyczących przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgód przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak brak ich podania lub wyrażenia zgód może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych lub całości rozwiązań lub funkcjonalności Serwisu.

§ 3. Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania Serwisu na urządzeniu niezbędne jest zapewnienie przez Użytkownika w swoim zakresie odpowiednio:

 1. połączenia z siecią Internet (przewodowego lub bezprzewodowego);
 2. sprzętu oraz oprogramowania spełniającego minimalne wymagania techniczne określone poniżej:
  • system operacyjny: Windows XP, 7, 8, 10, Mac OS X i OS X, Android;
  • przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3, Internet Explorer 11 (lub nowszy);
  • włączona obsługa JavaScript i Cookies;
  • do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Acrobat Reader.2.

§ 4. Zakres usług i treści prezentowanych w Serwisie

 1. Administrator udostępnia za pośrednictwem Serwisu nieodpłatną usługę polegającą na założeniu i korzystaniu z konta Użytkownika w Serwisie. Z wykorzystaniem ww. konta możliwe jest branie udziału w organizowanej edycji „Konkursu MINI-GIO” lub w „Konkursie specjalnym”, a także dostęp do części treści zamieszczanych w Serwisie. Ponadto, w zakresie w jakim decyduje o tym Administrator – w Serwisie prezentowane są również inne treści, dostępne również bez zakładania konta Użytkownika.
 2. Zarejestrowanie i posiadanie ważnego konta Użytkownika w Serwisie wymaga:
  1. Wskazania odpowiednio:
    1. Wybranego „avatara” (postać);
    2. Imienia i nazwiska;
    3. Nazwy użytkownika lub „nick” (pseudonim);
    4. Ustalenia hasła dostępu/do logowania do konta;
     a także, w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych:
    5. Danych rodzica/uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego obejmujących jego: imię i nazwisko, numer telefonu i e-mail oraz wyrażenie przez niego stosownych zgód. Udział w konkursach oraz konto w Serwisie jest prowadzone na odpowiedzialność i rachunek tego ww. rodzica/przedstawiciela/opiekuna, który jest również uprawniony do podejmowania decyzji o funkcjonowaniu tego konta.

   W przypadku osób fizycznych pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych wskazuje się dwa razy swoje imię i nazwisko – odpowiednio w pkt (ii) i pkt (v) powyżej.

  2. Wyrażenia obligatoryjnych zgód.
 3. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno konto w Serwisie. W każdym momencie możliwe jest podjęcie decyzji o usunięciu lub zawieszeniu konta w Serwisie przez Użytkownika i zgłoszenie tego do Administratora na e-mail: innogio@innogio.com lub adres wskazany w § 1. ust. 2.
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w nim, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści.
 5. Administrator Serwisu może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych usługach bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 6. Administrator Serwisu może dodawać kolejne usługi dla Użytkowników Serwisu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.
 7. Użytkownik nie będzie publikował lub wgrywał lub prezentował w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym zasady współżycia społecznego. Naruszenie tego postanowienia może skutkować jednostronnym zablokowaniem lub usunięciem tych treści przez Administratora lub usunięciem konta Użytkownika z Serwisu.

§ 5. Ochrona własności intelektualnej

 1. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustawy o z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w niniejszym Serwisie internetowym jest spółka Administrator.
 2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie jest Administrator, chyba że wyraźnie wskazano innego właściciela.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz spółki Administratora. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.
 4. Żadna część Serwisu nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora Serwisu.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w jego działaniu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu.
 4. Administrator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym odpowiednio z: niniejszym dokumentem lub „Polityką prywatności” lub regulaminem „Konkursu MINI-GIO” lub „Konkursu specjalnego” wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.
 6. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora Serwisu.

§ 7. Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 27 października 2020 r. i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym dokumencie mogą być wprowadzane przez Administratora Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy lub zmieniony dokument obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie.
 3. Brak akceptacji nowego lub zmienionego niniejszego dokumentu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Administratora: ul. Ostródzka nr 74H, 03-289 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres email: innogio@innogio.com . Reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych) oraz dane kontaktowe i przedmiot reklamacji, a w przypadku osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiednio wskazuje się dane jej rodzica/uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).
 6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: innogio@innogio.com lub telefonicznie pod numerem: +48 508 311 775.
 7. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego dokumentu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia na stronie Serwisu.