Regulamin „Konkursu MINI-GIO”

 1. Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie:

  1. „Regulamin” – Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania każdej z poszczególnych, odrębnych edycji konkursu organizowanego w serwisie www.mini-gio.pl (dalej: „Serwis”) pod nazwą „Konkurs MINI-GIO”. Określenie: „Konkurs” użyte w Regulaminie ma zastosowanie i odnosi się odpowiednio do każdej z poszczególnych i następujących po sobie edycji „Konkursu MINI-GIO”, która to edycja traktowana jest jako całkowicie odrębny oraz niezależny konkurs pod względem organizacyjnym i z odrębnymi nagrodami. Poszczególne edycje Konkursu nie łączą się z innymi konkursami organizowanymi w Serwisie (określanymi jako „konkursy specjalne” i do których stosuje się odrębny regulamin od niniejszego) i są od nich całkowicie niezależne, nawet w sytuacji, jeśli toczą się one równolegle.
  2. Konkurs jest organizowany w szczególności w celu promocji firmy InnoGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz dystrybuowanych przez nią produktów.
  3. Organizatorem Konkursu jest InnoGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostródzkiej nr 74H, 03-289 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000745608, nr NIP: 5252760351, kapitał zakładowy 5 650,00 zł (dalej: „Organizator”). Adres e-mail do kontaktu z Organizatorem w sprawach dotyczących Konkursu: innogio@innogio.com
  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest Organizator (dalej: „Administrator”).
  5. W Konkursie, jako jego „Uczestnik”, może wziąć udział:
   1. osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
    albo
   2. osoba fizyczna niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem nadzoru oraz wyrażenia stosownych zgód i podania wymaganych danych przez jej rodzica/uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także na jego odpowiedzialność i rachunek,

   Udział w Konkursie jest możliwy w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.

  6. Uczestnikami w Konkursie nie mogą być pracownicy firmy Organizatora, a także członkowie ich rodzin, jak również inne osoby zaangażowane przez Organizatora do czynności przy organizacji Konkursu. Przy czym przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikami Organizatora w stosunku przysposobienia albo konkubinatu.
  7. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, a także stanowi podstawę organizacji Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu i tryb zgłaszania reklamacji.
  8. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu pod. adresem Serwisu www.mini-gio.pl oraz w siedzibie Organizatora wskazanej w pkt 1.3 powyżej.
 2. Czas i miejsce trwania Konkursu oraz zagadnienia organizacyjne

  1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Serwisu.
  2. Konkurs będzie prowadzony w pełni odrębnych i niezależnych od siebie i następujących po sobie edycjach w terminach ogłaszanych przez Organizatora w Serwisie. Organizator decyduje o przeprowadzeniu, a także terminach odpowiednio rozpoczęcia i zakończenia poszczególnej edycji Konkursu.
  3. Uczestnictwo w każdej z edycji Konkursu jest całkowicie niezależne i odrębne od siebie. Wyniki lub punkty uzyskane przez poszczególnych Uczestników w ramach poszczególnych edycji Konkursu nie łączą się w żaden sposób oraz nie są przenoszone jakkolwiek na poczet innych edycji, a także odpowiednio na poczet „konkursów specjalnych” w Serwisie.
  4. Jeden Uczestnik może tylko i wyłącznie jeden raz wygrać nagrodę w danej edycji Konkursu.
  5. Udział Uczestnika w Konkursie jest w pełni dobrowolny i nieodpłatny dla niego.
  6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 847).
  7. Nad sprawnym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator, zapewniając administracyjną i techniczną obsługę Konkursu. Organizator powołuje „Komisję Konkursową” w celu sprawnego przeprowadzenia Konkursu i podejmowania działań wskazanych w tym Regulaminie. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu i zasad jego organizacji, organem rozstrzygającym jest „Komisja Konkursowa”, które posiada decydujący i ostateczny głos w tych sprawach.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród poszczególnym Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niespełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
  9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności o podanie nieprawdziwych danych lub brak wyrażenia stosownych zgód, manipulowanie wynikami Konkursu lub działanie sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub naruszające dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Informacje w przedmiocie usuniętego Uczestnika zostaną udzielone wyłącznie na jego wyraźną prośbę skierowaną do Organizatora na adres email lub adres siedziby wskazany w pkt. 1.3. Regulaminu. W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa, której to decyzje są ostateczne.
  10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
   2. połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści otrzymywanych lub przesłanych drogą elektroniczną w Konkursie,
   3. szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych lub innych systemach informatycznych Uczestników w związku z korzystaniem z Internetu lub działaniami podejmowanymi przez osoby trzecie,
   4. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
   5. brak spełnienia przez daną osobę warunków Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności umożliwiających wzięcie w nim udziału, jako Uczestnik, lub uprawniających do wygrania lub wydania nagrody,
   6. podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych lub niekompletnych danych lub brak wyrażenia stosownych zgód, wymaganych do udziału danej osoby, jako Uczestnika, w Konkursie lub niezbędnych do otrzymania nagrody,
   7. brak nadzoru przez rodzica/uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego nad osobą fizyczną niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, w związku z jej udziałem w Konkursie.
 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

  1. Osoba, która jako Uczestnik przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu oraz zobowiązana do przestrzegania jego postanowień.
  2. Konkurs polegać będzie na realizacji zadań konkursowych, które zostaną wskazane Uczestnikom przez Organizatora w Serwisie w odniesieniu do poszczególnej edycji Konkursu (dalej: „zadania konkursowe”). Poszczególnym zadaniem konkursowym może być w szczególności: rozwiązanie tematycznego quizu wiedzy lub umiejętności lub udzielanie odpowiedzi na zadane pytanie lub wykonanie wskazanych czynności lub zadań przez Uczestnika.
  3. Prawidłowa realizacja poszczególnych zadań konkursowych przez Uczestnika będzie nagradzana odpowiednio: punktami do nich przypisanymi za ich realizację (dalej: „punkty konkursowe”), każdorazowo wskazywanymi przez Organizatora na potrzebę danego zadania konkursowego w ramach danej edycji Konkursu i wedle jego wyboru w odniesieniu do tego zadania konkursowego lub tej edycji.
  4. Punkty konkursowe, zgromadzone w trakcie poszczególnej danej edycji Konkursu, będą sumować się na indywidualnych kontach w Serwisie dla poszczególnych Uczestników biorących udział w tej edycji.
  5. Każdy, poszczególny Uczestnik może mieć tylko i wyłącznie jedno konto w Serwisie i tylko jednego konta używać w Konkursie. Posiadanie większej ich liczby lub tworzenie „fałszywych” kont stanowi naruszenie Regulaminu.
  6. Udział w Konkursie, rozumiany jako udział Uczestnika w jego określonej edycji. Uczestnik przystępuje do udziału w danej edycji Konkursu poprzez odpowiednio: posiadanie zarejestrowanego i ważnego konta w Serwisie oraz przystąpienie do realizacji zadania konkursowego w ramach tej edycji Konkursu.
  7. Warunkiem udziału Uczestnika w danej edycji Konkursu oraz – w przypadku zwycięstwa – rozliczenia i wydania mu nagrody w danej edycji Konkursu jest łącznie:
   1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, a także dobrowolne zaakceptowanie go i stosowanie w zakresie Konkursu oraz podanie wymaganych danych i wyrażenie innych dobrowolnych zgód, jeśli są one wymagane na potrzebę zarejestrowania konta w Serwisie lub korzystania z jego funkcjonalności lub udziału w Konkursie danej osoby, jako Uczestnika;
   2. Zarejestrowanie i posiadanie ważnego konta w Serwisie identyfikującego daną osobę, jako Uczestnika, obejmujące:
    1. Wybranego „avatara” (postać),
    2. Imię i nazwisko,
    3. Nazwę użytkownika lub „nick” (pseudonim),
    4. Hasło,
     a także, w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych:
    5. Dane rodzica/uprawnionego przedstawiciel ustawowego lub opiekuna prawnego obejmujące jego: imię i nazwisko, numer telefonu i e-mail oraz wyrażenie przez niego stosownych zgód. Udział w Konkursie oraz konto w Serwisie jest prowadzone na odpowiedzialność i rachunek tego ww. rodzica/przedstawiciela/opiekuna, a także nagrody i informacje na ich temat wysyłane są na wskazany przez niego adres korespondencyjny/ adres e-mail/numer telefonu.

    W przypadku osób fizycznych pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych należy wskazać dwa razy swoje imię i nazwisko – odpowiednio w pkt (ii) i pkt (v) powyżej, uzupełnić ww. pozostałe dane oraz wyrazić zgody;

   3. Prawidłowa i/lub najszybsza realizacja zadań konkursowych przez Uczestnika i/lub zbieranie w ich zakresie punktów konkursowych, które sumować się będą na koncie Uczestnika, stanowiąc podstawę do ubiegania się przez niego o nagrodę w danej jego edycji po osiągnięciu odpowiednio (w zależności od wskazania Organizatora w odniesieniu do danej edycji Konkursu):
    1. minimalnej liczby punktów konkursowych lub
    2. po osiągnięciu odpowiednio wysokiej liczby punktów konkursowych lub
    3. osiągnięciu odpowiednio w kolejności najwyższej liczby punktów konkursowych lub
    4. osiągnięciu określonej liczby punktów konkursowych szybciej od innych uczestników;
   4. W przypadku wygrania nagrody w Konkursie, po otrzymaniu informacji o wygranej od Organizatora, zwycięski Uczestnik otrzyma tę nagrodę na wskazane dane adresowe niezbędne do przesłania lub przekazania nagrody;
   5. zgadza się na otrzymywanie informacji o nowych treściach pozwalających na uzyskanie punktów konkursowych w trakcie trwania Konkursu, w szczególności za pośrednictwem publikacji w Serwisie lub za pomocą kierowanych do niego wysyłek informacji dotyczących Konkursu (mailing kierowany zgodnie z danymi adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym konta dla danego Uczestnika).
  8. Wszystkich czynności w Konkursie, Uczestnik dokonuje przy wykorzystaniu dostępnego dla siebie sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz dostępu do sieci Internet.
  9. Rozpoczęcie nowej edycji Konkursu powoduje automatyczne wyzerowanie dotychczas uzyskanej liczby punktów konkursowych przez Uczestnika we wcześniejszych edycjach. W poszczególnej edycji Konkursu wszystkie punkty konkursowe zawsze będą naliczane na nowo.
 4. Wybór zwycięzców w Konkursie i nagrody

  1. Wyboru zwycięskich Uczestników w Konkursie, uprawnionych do otrzymania w nim nagrody, dokona „Komisja Konkursowa” spośród Uczestników biorących udział w danej edycji Konkursu na podstawie obiektywnych kryteriów, obowiązujących w danej edycji Konkursu: w szczególności liczby zebranych punktów konkursowych oraz szybkości ich zebrania w ramach określonej edycji Konkursu.
  2. W okresie do 14 (słownie: czternastu) dni od zakończenia poszczególnej edycji Konkursu, Organizator – wykorzystując zarejestrowany w ramach konta w Serwisie adres e-mail lub numer telefonu wskazany w odniesieniu do danego Uczestnika – poinformuje na ten adres e-mail lub numer telefonu o wygraniu nagrody wraz z prośbą o przesłanie zwrotne: adresu korespondencyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na jaki ma być przekazana ta nagroda dla zwycięskiego Uczestnika. Nagroda zostanie dostarczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koszt Organizatora Konkursu.
  3. Organizator ustalić może w ramach danej edycji Konkursu odpowiednio:
   1. liczbę lub
   2. rodzaj nagród lub
   3. maksymalną liczbę zwycięskich Uczestników lub
   4. wartość nagród lub sposób kalkulacji tej wartości. Wartość nagrody lub nagród, jakie może otrzymać zwycięski Uczestnik w ramach danej edycji Konkursu wynosi nie więcej niż łącznie 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto i ograniczenie to jest niezależne oraz ma charakter decydujący przed innymi ustaleniami. Powyższe odnosi się odpowiednio zarówno do wartości nagrody rzeczowej, jak i udzielonej zniżki w sklepie wskazanym przez Organizatora, jak i wszelkich innych rodzajów świadczeń. Nagrody przekazywane są zwycięskim Uczestnikom przez Organizatora w związku z jego promocją lub reklamą.
  4. W terminie 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości e-mail o wygranej nagrodzie w danej edycji Konkursu od Organizatora, Uczestnik może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody. W przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie takie składa jego rodzic/uprawniony przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
  5. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od wysłania wiadomości na adres e-mail lub na numer telefonu zarejestrowane w ramach konta w Serwisie w odniesieniu do zwycięskiego Uczestnika na temat wygranej nagrody w danej edycji Konkursu, na adres wskazany w punkcie 4.2. powyżej, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania nagrody.
  6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w pkt 4.5. Regulaminu, Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika i dokonania, według własnej decyzji, wyboru innego zwycięskiego Uczestnika, który uplasował się na kolejnym miejscu w danej edycji Konkursu, względnie postanowienia o przepadku nagrody na rzecz Organizatora.
  7. Uczestnik nie może wymienić nagrody w danej edycji Konkursu na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może zastrzec specjalnych właściwości nagrody. Uczestnik nie może przekazać nagrody innej osobie. W przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych powyższe odnosi się odpowiednio do jego rodzica/uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, niezależnie od przyczyny, odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięskiego Uczestnika Konkursu. W przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych powyższe odnosi się odpowiednio do jego rodzica/uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 5. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w określonej edycji Konkursu lub przebiegiem Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Ostródzka nr 74H, 03-289 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres email: innogio@innogio.com w terminie nie późniejszym niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych od daty zakończenia trwania poszczególnej edycji Konkursu (w zakresie reklamacji dotyczących danej edycji Konkursu).
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, a w przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiednio wskazanie danych jego rodzica/uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).
  3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.
  4. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później będą w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
  5. O wyniku postępowania reklamacyjnego powiadamia się zwrotnie z zachowaniem odpowiedniej/analogicznej formy, jaka była zastosowana dla złożenia reklamacji.
  6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych powyższe odnosi się odpowiednio do jego rodzica/uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego. W przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych powyższe odnosi się odpowiednio do jego rodzica/uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 6. Dane osobowe

  1. Dane osobowe Uczestników w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: ,,RODO’’), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. W Konkursie przetwarzane mogą być następujące dane osobowe:
   1. Imię i nazwisko Uczestnika;
   2. Nazwę użytkownika lub „nick” (pseudonim) Uczestnika;
    a także, w przypadku Uczestników, będących osobami fizycznymi niepełnoletnimi lub nieposiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnych:
   3. Dane rodzica/uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego obejmujące jego: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mai;
    oraz odpowiednio (w zakresie w jakim dotyczy):
   4. adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na jaki ma być przekazana nagroda dla zwycięskiego Uczestnika a także – w przypadku jeśli została złożona reklamacja lub przesłana korespondencja/zapytanie w formie pisemnej – odpowiedź na tę reklamację lub przesłaną korespondencję/zapytanie;
   5. telefon kontaktowy na potrzebę poinformowania o wygranej lub organizacji przekazania nagrody do zwycięskiego Uczestnika lub odpowiedzi na przesłane przez niego zapytanie za pośrednictwem telefonu, a także
   6. w przypadku przesłania korespondencji/zapytania lub reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail, z którego została wysłana ta korespondencja/zapytanie lub reklamacja Uczestnika.
  3. Administratorem danych osobowych jest Organizator: InnoGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Kontakt z Administratorem, w odniesieniu do wszystkich spraw dotyczących ochrony danych osobowych, jest możliwy na adres wskazany w pkt 1.3. Regulaminu lub elektronicznie na adres e-mail: innogio@innogio.com lub telefonicznie pod numerem: +48 508 311 775 .
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
   1. organizacji i przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia przez Administratora Konkursu, w tym zapewnienia możliwości wzięcia udziału w Konkursie, oceny zrealizowanych zadań konkursowych i uzyskanych punktów konkursowych, wskazania zwycięskich Uczestników oraz przekazania nagród – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest wypełnienie obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia publicznego na zasadach wskazanych w Regulaminie Konkursu;
   2. rozpatrzenia reklamacji w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jako niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem stosownie do wymogów obowiązujących przepisów prawa;
   3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami.
   4. zapewnienia udziału w Konkursie z wykorzystaniem założonego konta w Serwisie dla danego Uczestnika oraz przyjęcia i oceny jego zgłoszenia konkursowego – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 4 pkt 11) RODO – na podstawie dobrowolnej i świadomej zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych powyższe odnosi się odpowiednio do jego rodzica/uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego stosownie do art. 8 RODO), w tym wyrażonej poprzez jego wyraźne działanie potwierdzające, polegające na realizacji przez Uczestnika zadania konkursowego w Serwisie;
   5. marketingowym, analitycznym i statystycznym, w tym poprzez analizę sposobu korzystania z Serwisu oraz informacji i materiałów tam publikowanych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu i ulepszanie swoich usług.
  5. Wobec Uczestników mogą być podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie, w szczególności w oparciu o liczbę uzyskanych punktów konkursowych i zarejestrowanych na koncie w Serwisie dla danego Uczestnika w ramach określonej edycji Konkursu oraz ustaleniu zwycięskich Uczestników w ramach poszczególnej edycji Konkursu na podstawie kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie i danej poszczególnej edycji Konkursu. W przypadku Uczestników będących osobami niepełnoletnimi lub nieposiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnych powyższe odnosi się odpowiednio do ich rodziców/uprawnionych przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.
  6. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest w pełni dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku Uczestników będących osobami niepełnoletnimi lub nieposiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnych powyższe odnosi się odpowiednio do ich rodziców/uprawnionych przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych. Brak podania danych osobowych i brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz jest niezbędne do przesłania lub przekazania nagrody, w przypadku jej wygrania w danej edycji Konkursu.
  7. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być ujawniane/udostępniane/powierzane do przetwarzania przez Administratora podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe oraz kurierskie i pocztowe oraz w zakresie hostingu danych oraz marketingu. Ponadto, dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione przez Administratora instytucjom, podmiotom i organom (w szczególności organom administracji publicznej) upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku Uczestników będących osobami niepełnoletnimi lub nieposiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnych powyższe odnosi się odpowiednio do ich rodziców/uprawnionych przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania Konkursu oraz w zakresie realizacji przekazania nagród zwycięskim Uczestnikom, a także rozpatrzenia zgłaszanych reklamacji lub odpowiedzi na przekazaną korespondencję/zapytanie. Odpowiednio po upływnie wskazanego powyżej okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, te dane osobowe będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym wyrażona poprzez jego wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zgłoszeniu zadania konkursowego na wskazany przez Administratora adres e-mail, dane te będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody, przy czym nie dłużej niż w okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Administratora oświadczenia o jej cofnięciu. P Cofnięcie ww. zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych może nastąpić w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.
  10. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w ramach Konkursu i jego organizacji, przysługuje:
   1. Prawo dostępu do treści danych osobowych, stosownie do art. 15 RODO. Na żądanie uprawnionej osoby Organizator dostarczy jej również kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
   2. Prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, stosownie do art. 16 RODO;
   3. Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”, stosownie do art. 17 RODO;
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 18 RODO;
   5. Prawo do przenoszenia danych osobowych, stosownie do art. 20 RODO. Dane osobowe są przekazywane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
   6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. art. 21 RODO;
   7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że naruszona została ochrona danych osobowych lub uznania Uczestnika, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
   8. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przedmiotowej zgody przed jej wskazanym cofnięciem.
 7. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady każdej poszczególnej edycji Konkursu.
  2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
  3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu lub Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości ich rozwiązania w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny. W przypadku Uczestników będących osobami niepełnoletnimi lub nieposiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnych powyższe odnosi się odpowiednio do ich rodziców/uprawnionych przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.
  4. Uczestnicy oraz inne osoby mogą kontaktować się z Organizatorem na adresy i dane kontaktowe wskazane w pkt 1.3. Regulaminu.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 października 2020 r. i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu i wydania nagród, a także rozpatrzenia reklamacji w ramach poszczególnej edycji Konkursu.
  6. Organizator przewiduje i zastrzega sobie w każdym momencie możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, zawieszenia, przerwania lub odwołania danej edycji Konkursu z ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na: awarię techniczną, działania siły wyższej, ograniczenia lub braki możliwości działania wynikające ze stanu epidemii, a także zmiany obowiązującego prawa, a także wszczęcie postępowania lub wydania decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego lub administracyjnego mającego wpływ na prowadzenie Konkursu. W przypadku zaistnienia zmian lub okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Organizator poinformuje niezwłocznie o nich Uczestników (w przypadku Uczestników będących osobami niepełnoletnimi lub nieposiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnych powyższe odnosi się odpowiednio do ich rodziców/uprawnionych przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych), a wszelkie informacje będą umieszczone w Serwisie www.mini-gio.pl. Takie umieszczenie informacji przez Organizatora jest tratowane, jako skuteczne powiadomienie ww. osób o zmianach lub okolicznościach, w tym odpowiednio: zmianie Regulaminu Konkursu, jego zawieszeniu, przerwaniu lub odwołaniu danej edycji Konkursu. W przypadku wskazanego odpowiednio: przeprowadzenia zmiany Regulaminu Konkursu, jego zawieszenia, przerwania lub odwołania danej edycji Konkursu, nie będą przysługiwały żadne rekompensaty, a Organizator nie będzie zobowiązany do kontynuacji Konkursu oraz nie będzie zobowiązany do przekazania nagród w zakresie przerwanej lub odwołanej edycji Konkursu..
  7. Organizator zastrzega sobie jednostronnie prawo nanoszenia zmian w niniejszym Regulaminie w celu usprawnienia funkcjonowania Konkursu lub jego modyfikacji, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu poinformowania o nich. Wszelkie informacje o zmianach wprowadzonych przez Organizatora do Regulaminu będą umieszczone w Serwisie. Takie umieszczenie informacji przez Organizatora jest tratowane, jako skuteczne powiadomienie Uczestników o zmianach. W przypadku Uczestników będących osobami niepełnoletnimi lub nieposiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnych powyższe odnosi się odpowiednio do ich rodziców/uprawnionych przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.